[1]
AlHatmi, A.S., Kamoona, A. and Al Salmi, I.S. 2023. Preoperative Diagnosis of Xanthogranulomatous Cholecystitis. Sultan Qaboos University Medical Journal. 23, 3 (Aug. 2023), 415–418. DOI:https://doi.org/10.18295/squmj.5.2023.022.