Vasireddy, A., Pai, K. ., Shetty, V. M., Acharya, R. V., Kusugodlu, R., Doddamani, A., & Madhyastha, S. P. (2023). Leukocytoclastic Vasculitis: A peculiar presentation of scrub typhus. Sultan Qaboos University Medical Journal, 23(1), 109–112. https://doi.org/10.18295/squmj.1.2022.011