Vasireddy, Anila, Kanthilatha Pai, Varsha M Shetty, Raviraja V Acharya, Ramamoorthi Kusugodlu, Akhila Doddamani, and Sharath P Madhyastha. 2023. “Leukocytoclastic Vasculitis: A Peculiar Presentation of Scrub Typhus”. Sultan Qaboos University Medical Journal 23 (1):109-12. https://doi.org/10.18295/squmj.1.2022.011.