Vasireddy, A., Pai, K. ., Shetty, V. M., Acharya, R. V., Kusugodlu, R., Doddamani, A. and Madhyastha, S. P. (2023) “Leukocytoclastic Vasculitis: A peculiar presentation of scrub typhus”, Sultan Qaboos University Medical Journal, 23(1), pp. 109–112. doi: 10.18295/squmj.1.2022.011.